FGM

From IntactiWiki
Jump to navigation Jump to search

FGM - ראשי תיבות של "פגימת אבר המין הנקבה"- מונח עבור הליך הפוגם בדגדגן האשה, כפי שהוא, בלי לשון עדינה. כיום הליך זה מוכר כהטלת מום באשה, לפי הארגון הבריאות העולמי [WHO], וההליך אסור בהרבה מדינות, בכדי להגן על בנות ונערות מעצם המום ומההליך האכזרי, ובסיבה זו מן הצדק שההגנה לבנות תכלול גם בנים, למען השוויון, בלי אפליה מגדרית.

מונח מקביל עבור הזכר MGM